Daniel Gutierrez Arcos

ຂ້ອຍເລີ່ມອອກມາໃນໂລກ Android ດ້ວຍ HTC Dream ໃນປີ 2008, ໂທລະສັບທີ່ຂ້ອຍຍັງມີຢູ່ແລະມັນຍັງໃຊ້ໄດ້ຢູ່. ມີຄວາມມັກໃນການໃຊ້ໂປແກຼມ, ເກມແລະສິ່ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບ Google.

Daniel Gutiérrez Arcos ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 282 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ